Lesregelement

Lesreglement Padel Opleiding Engelaar

Inschrijving en betaling

1.     Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u een betalingsverplichting aan

met Padel Opleiding Engelaar

2..     Recht op deelname aan trainingen van Padel Opleiding Engelaar ontstaat pas na

ontvangst van het lesgeld.

3.     De eigenaar van Padel Opleiding Engelaar behoudt zich het recht voor om

inschrijvingen te weigeren.

4.     Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan via de factuur of

rechtstreeks via de bank.

5.     Bij niet tijdige betaling zal (het nog openstaande deel van) het totaalbedrag ineens

verschuldigd en opeisbaar zijn.

6.     Bij tussentijdse beĆ«indiging door cursist en/of wettelijke vertegenwoordiger blijft het

totale lesgeld verschuldigd.

7.     In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld. Dit

gebeurt wel als er een passende vervanger wordt gevonden.

 

Indeling

1.     Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen, indeling in

lesgroepen gebeurt naar niveau.

2.     Aanstelling c.q. toewijzing van een trainer aan een lesgroep is voorbehouden aan de

eigenaar van Padel Opleiding Engelaar.

3.     De lesroosters zijn te zien op www.poengelaar.nl

 

Training

1.     De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.

2.     Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze 1 op 1 ingehaald met een maximum van 3 lessen.

3.     Indien een reguliere les niet kan

doorgaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een

reguliere les.

4.     Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

5.     Bij absentie dienen lessen 24 uur van tevoren bij de trainer afgemeld te worden.

6.     Lessen die door eigen toedoen worden gemist kunnen in principe niet ingehaald

Worden.

7.     In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk (tegen overlegging van een

doktersverklaring) uw lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en in

overleg met de trainer.

 

Aansprakelijkheid

1.     De eigenaar van de Padel Opleiding Engelaar is niet verantwoordelijk voor

persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en blessures,

noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.