Lesregelement

Lesreglement
Padel Opleiding Engelaar

Inschrijving en betaling

1.     Door
ondertekening van het inschrijfformulier gaat u een betalingsverplichting aan

met Padel Opleiding Engelaar

2..     Recht op
deelname aan trainingen van Padel Opleiding Engelaar ontstaat pas na

ontvangst van het lesgeld.

3.     De
eigenaar van Padel Opleiding Engelaar behoudt zich het recht voor om

inschrijvingen te weigeren.

4.     Betaling
van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan via de factuur of

rechtstreeks via de bank.

5.     Bij niet
tijdige betaling zal (het nog openstaande deel van) het totaalbedrag ineens

verschuldigd en opeisbaar zijn.

6.     Bij
tussentijdse beƫindiging door cursist en/of wettelijke vertegenwoordiger blijft
het

totale lesgeld verschuldigd.

7.     In geval
van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt
geen restitutie
van lesgeld. Dit

gebeurt wel als er een passende vervanger wordt gevonden.

 

Indeling

1.     Er wordt
geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen, indeling in

lesgroepen gebeurt naar niveau.

2.     Aanstelling
c.q. toewijzing van een trainer aan een lesgroep is voorbehouden aan de

eigenaar van Padel Opleiding Engelaar.

3.     De
lesroosters zijn te zien op www.poengelaar.nl

 

Training

1.     De les gaat
altijd door, tenzij de trainer afbelt.

2.     Als
lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze 1 op 1 ingehaald
met een maximum van 3 lessen.

3.     Indien
een reguliere les niet kan

doorgaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze staat
gelijk aan een

reguliere les.

4.     Eenmaal
aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

5.     Bij
absentie dienen lessen 24 uur van tevoren bij de trainer afgemeld te worden.

6.     Lessen
die door eigen toedoen worden gemist kunnen in principe niet ingehaald

Worden.

7.     In geval
van langdurige afwezigheid is het mogelijk (tegen overlegging van een

doktersverklaring) uw lessen over te dragen aan derden, mits gelijk
niveau en in

overleg met de trainer.

 

Aansprakelijkheid

1.     De
eigenaar van de Padel Opleiding Engelaar is niet verantwoordelijk voor

persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en
blessures,

noch voor diefstal of beschadiging van goederen
van cursisten.